palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

30.06.2020

Търговско-промишлена палата- Благоевград е партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за възможностите на хората с

22.06.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тези информационни кампании целят да допринесат за повече разбиране сред работодателите и обществото за

11.06.2020

Doc1 Doc2 Започва изпълнението на проект „Нови умения и социално включване “, Договор № BG05M9OP001-2.082-0003-C01 , изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси““(2014-2020) , процедура BG05M9OP001-2.082 – Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.   Продължителността на проекта е 18 месеца, а дейностите се изпълняват в партньорство между три

21.11.2019

    В рамките на дейност Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ще

23.09.2019

Търговско-промишлена палата-Благоевград е партньор по проект с договор за Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.032-0068-CO1 и наименование „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Проектът се фокусира върху предоставяне на интегриран модел на социални услуги за осигуряване на

12.07.2019

В рамките на проект S.M.I.Le. проучването в референтните контексти на партньорството има за цел да анализира и оцени от качествена и количествена гледна точка професионалния профил чрез изследване и чрез фокус групи. Двустепенната изследователска работа представлява предшественика и основата на настоящия документ: Междукултурен речник на компетенциите на търговски представител и служи за определяне на характеристиките

28.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 30 участници от целевата група в периода 24-27.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и

21.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 50 участници от целевата група в периода 18-21.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и

21.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 50 участници от целевата група в периода 18-21.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и

03.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се състоя учебна визита в гр. Лорка, Испания. В рамките на 3 дни партньорите посетиха Дневен център за хора с увреждания APANDIS-