palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Uncategorized

11.01.2021

Проект „Управление на междукултурните продажби, обучение“ (Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning)   Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите? (Achievements so far)   ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:   Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори; Анализ

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020   БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество