palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА

През 2007 г. Регионална Търговско-промишлена палата започва своята дейност. Целта й е да подпомага и развива отношенията между представители на бизнеса, местните и регионални власти, юридически и физически лица.

ЕИЦ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ Благоевград

ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград
е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

Планът „Юнкер“

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е в основата на Плана „Юнкер“. ЕФСИ е създаден в рамките на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Партньoрство по проекти

Търговско-промишлена Палата Благоевград участва активно като водеща и партньорска организация по програми за трансгранично сътрудничество.
За повече информация моля свържете се с нас.

Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.
Организацията обединява 170 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.

Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати. Като част от системата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата - Благоевград е включена в световната мрежа на търговските палати.

Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти. Чрез вписването на фирмите в Единния търговски регистър на БТПП, информацията за тях става достъпна чрез ИНТЕРНЕТ за български и чуждестранни потребители. Палатата обединява повече от 44 000 членове.

Към Търговско-промишлена палата - Благоевград са учредени Общински бизнес представителства, които работят в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Кресна, Струмяни, Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Хаджидимово.

От 2008 г. към Търговско-промишлена палата – Благоевград работи Европейски информационен център Европа Директно Югозапад, който е част от информационната мрежа Europe Direct, която обхваща целия Европейски съюз.

Участие на представители на ТПП - Благоевград в работата на други организации:

- Регионален съвет за развитие на Югозападен планов район с представители на министерства, местни институции и организации от четири области;

- Областния съвет за развитие на Област Благоевград;

- Областния съвет за тристранно сътрудничество на Област Благоевград;

- Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие – Благоевград;

- Учредител на Съвместен програмен координационен съвет – Област Благоевград с участието на публични и образователни институции, НПО.

ПРОЕКТНИЯ ОПИТ НА ТПП – БЛАГОЕВГРАД СЕ ИЗРАЗЯВА В УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМИТЕ:

  • ФАР – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
  • ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО "ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ",
  • ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ „БЪЛГАРИЯ — БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“,
  • РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ,
  • ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Изтегли презентация

Партньорство с нас

Партньорство с нас

Партньорство с нас

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на...
„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти...
Ценови предложения- визуализация и публичност
На 2 и 3 май 2018 г. на ученици от различни класове в  Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и...
Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на...
„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти...
Ценови предложения- визуализация и публичност
На 2 и 3 май 2018 г. на ученици от различни класове в  Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и...