palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

21.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 50 участници от целевата група в периода 18-21.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и

03.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се състоя учебна визита в гр. Лорка, Испания. В рамките на 3 дни партньорите посетиха Дневен център за хора с увреждания APANDIS-

25.03.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се проведе четвърта партньорска среща в Благоевград на 22-23.03.2019г. Партньорите обсъдиха постигнатия прогрес по проекта и начертаха бъдещите действия за постигане крайните

30.01.2019

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“   Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център-Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020   БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество

11.06.2018

На 2 и 3 май 2018 г. на ученици от различни класове в  Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“  (бивша Солунска) в Благоевград бе представен блог по Програмата за училища посланици на ЕП, изработен от младшите посланици по програмата и и старши посланиците  Калин Маешки и Николай Куколев. Освен информация за Програмата за училища

23.05.2018

Търговско-промишлена палата-Благоевград е бенефициент по проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01 По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени и приложени програми както за индивидуална, така и за групова работа и консултиране за професионално и личностно развитие

17.01.2018

Във връзка с проведената в Гьотеборг среща на върха Европейската комисия прие днес нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.   Новите предложения идват само два месеца след като европейските държавни и