palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

13.10.2020

Генериране и оценка на идеи за социално предприемачество ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе

09.10.2020

Покана за събитие, за да бъдете информирани за този конкретен проект! Дата 14.10.2020, Час за регистрация 9.30 часа, Начало на събитието 10.00 часа. Място: Конферентна зала на ТПП – Благоевград на долупосоченият адрес за контакти. Дневен ред и теми на присъственото събитие: Представяне на постигнатите цели и резултати от проекта до момента; Основни моменти относно

30.06.2020

Търговско-промишлена палата- Благоевград е партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за възможностите на хората с

22.06.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тези информационни кампании целят да допринесат за повече разбиране сред работодателите и обществото за

11.06.2020

Doc1 Doc2 Започва изпълнението на проект „Нови умения и социално включване “, Договор № BG05M9OP001-2.082-0003-C01 , изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси““(2014-2020) , процедура BG05M9OP001-2.082 – Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.   Продължителността на проекта е 18 месеца, а дейностите се изпълняват в партньорство между три

21.11.2019

    В рамките на дейност Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ще

23.09.2019

Търговско-промишлена палата-Благоевград е партньор по проект с договор за Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.032-0068-CO1 и наименование „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Проектът се фокусира върху предоставяне на интегриран модел на социални услуги за осигуряване на

12.07.2019

В рамките на проект S.M.I.Le. проучването в референтните контексти на партньорството има за цел да анализира и оцени от качествена и количествена гледна точка професионалния профил чрез изследване и чрез фокус групи. Двустепенната изследователска работа представлява предшественика и основата на настоящия документ: Междукултурен речник на компетенциите на търговски представител и служи за определяне на характеристиките

28.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 30 участници от целевата група в периода 24-27.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и

21.06.2019

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 50 участници от целевата група в периода 18-21.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и