palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Новини

18.09.2022

30 български производители ще имат възможността да участват и активно да представят своите продукти в тазгодишното издание на Серекспо (https://ser-expo.org/en/homepage/) Дейността се изпълнява в рамките на проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничеството в допустимия трансграничен регион“, с акроним „STRENGHTEN“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.25/13.04.21. Търговско-промишлена палата-Благоевград организира

Диагностика и консултиране на предприемачи Започва дейност Диагностика и консултиране на предприемачи и бъдещи предприемачи  –  дефиниране на цели, визия и насоки за стартиране на бизнес/развитие на бизнеса на съществуващи предприемачи. За целите на диагностиката ще бъде използван инструментариум предоставен от Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград, както и методологията за извършване на диагностиката.

24.06.2022

На 24.06.2022 се проведе втора партньорска среща по проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в  трансграничния регион“, с акроним: STRENGHTEN.На срещата присъстваха представители на всички партньори: Търговско-промишлена палата- Серес, Център за учене през целия живот на Централна Македония, Търговко-промишлена палата-Благоевград и Европейски информационен и консултантски център- БГ региони.  Беше представен постигнатия досега прогрес по

01.12.2021

В рамките на проект: ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения „Нови умения и социално включване „, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.082-0003-C01, беше разработен електронен наръчник „Предимства и условия за заетост и социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

23.10.2020

Информационният бюлетин касае провеждането на последната среща с представители на бизнеса и провеждането на Форум „Социални услуги за приобщаващо общество и заетост“, организирани по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

23.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

20.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

14.10.2020

На 14.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше проведена втората среща с представители на бизнеса- общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване

14.10.2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ   на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за

13.10.2020

На 13.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше проведена първата среща с представители на бизнеса- общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване