palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проведоха се Лаборатории за иновации на малък бизнес в селски райони

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград“ проведе консултации и обучения на предприемачи от област Благоевград.

32 предприемачи бяха консултирани в Лаборатории за иновации, като консултациите имаха за цел да повишат знанията и компетенциите на настоящи и бъдещи предприемачи в областта на иновациите и тяхното възприемане като предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност на предприятията. По време на Лабораториите предприемачите обмениха опит, споделиха добри практики и бизнес идеи.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на РЦПО към ТПП-Благоевград и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.