palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Обучителен семинар 18-21.06.2019 в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се организира 4-дневен семинар в Благоевград за 50 участници от целевата група в периода 18-21.06.2019 . Присъстваха представители на общини Благоевград и Симитли, представители на дирекции Социални услуги, ръководители на дневни центрове за хора с увреждания, потребители на социални услуги, социални предпиятия и представители на местния бизнес. По време на семинара бяха представени добри практики от Испания, добри практики на община Благоевград и община Симитли. Беше представено социално предприятие към Сдружение на югозападните общини, със съдействиети на което бяха предоставени на всички участници книжки „Наръчник за институционална рамка за функционирането на социалните предприятия и видовете социални предприятия в Гърция и България“, изработени по проект Act Social. Други теми обхванати по време на семинарите бяха: Социално предприемачество- добри практики от България, Нови хоризонти за социалната икономика и Кариерно ориентиране в социална икономика.