palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Четвърта координационна среща на партньорите по проекта

В рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B2.9c.02/31.10.2017, се проведе четвърта партньорска среща в Благоевград на 22-23.03.2019г. Партньорите обсъдиха постигнатия прогрес по проекта и начертаха бъдещите действия за постигане крайните резултати на проекта.