palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Възможност за грантово финансиране на български МСП в рамките на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари“, в рамките на Приоритетна ос 1 на Програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.

Първият информационен ден ще се проведе на 01.02.2019г. (петък) в гр. Солун/ Гърция.

Второто информационно събитие ще бъде на 07.02.2019г.  в гр. Благоевград, място на провеждане: Хотел Езерец (гр. Благоевград, бул. Пейо Яворов №2).

Необходимо условие за участие в информационния ден е попълването на он-лайн регистрационна форма, публикувана на официалната страница на Програмата (http://www.greece-bulgaria.eu/event/38_5th-Call:-Registration-for-the-2nd-Info-Day-(7-2-2019)-is-now-open!).