palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

ТПП-Благоевград започва изпълнението на проект по ОП Развитие на човешките ресурси по процедура „Открий ме“

Търговско-промишлена палата-Благоевград е бенефициент по проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01

По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени и приложени програми както за индивидуална, така и за групова работа и консултиране за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Ще бъде осигурено професионално психологическо консултиране на представителите на целевата група, както и кариерно консултиране. Ще се насърчи развитието на доброволческа дейност в общността при работата с младежите, както и при работа с родителите.Проектът прилага програми на принципа за съдействие за обучение, съдействие за намиране на реализация на младите хора с увреждане и последваща мотивационна подкрепа при започване на трудова дейност в съответствие с вид, степен на увреждане и функционални умения на всяко лице .Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене, подкрепа на личностното развитие и реализиране на техния пълен потенциал.Целта на проекта ще бъде постигната чрез следните дейности : 1.Разработване на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. 2.Прилагане на програмите за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги 4.Предоставяне на обучение за придобиване на познания по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на лицата от целевата група

Срок на изпълнение на проекта:15 месеца