palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Нови мерки за стимулиране на ключовите компетентности и цифровите умения, както и на европейското измерение на образованието

Във връзка с проведената в Гьотеборг среща на върха Европейската комисия прие днес нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.

 

Новите предложения идват само два месеца след като европейските държавни и правителствени ръководители обсъдиха образованието, обучението и културата в рамките на срещата на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. Те имат за цел да се намали социално-икономическото неравенство, като същевременно се запази конкурентоспособността, за да се изгради една по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните инициативи са насочени към предоставянето на знания и възможности на хората, за да могат те да постигнат максимален успех в своя живот и за да успеем да изградим справедливи и устойчиви икономики и общества. Трябва да гарантираме, че образованието носи резултати за всички, в цяла Европа, за да може всеки да се адаптира към промяната и да извлича ползи от нея. Това е от съществено значение за устойчивия икономически растеж и конкурентоспособността на Европа и ще важи в още по-голяма степен в бъдеще. Готови сме да подпомогнем държавите членки и да работим съвместно с тях, за да постигнем тази цел“.

Комисарят на ЕС по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Системите за образование и обучение в Европа трябва да дават на хората от всяка среда подходящите компетентности, чрез които да се развиват и да успяват в професионален план, но и които да им позволят да бъдат по-активни граждани. Трябва да оползотворим потенциала на образованието да насърчава социалното сближаване и чувството на принадлежност. За тази цел трябва да се опрем на общите ни ценности и да направим необходимото образованието да предоставя възможност на учениците да почувстват европейската си идентичност в цялото ѝ многообразие и да научат повече за Европа, за другите европейски държави и за самите себе си“.

Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, допълни: „Цифровата ера навлиза във всички сфери на нашия живот, поради което на цифровата трансформация ще трябва да реагират не само работещите в областта на информационните технологии. Недостигът на цифрови умения е факт. Въпреки че за 90 % от бъдещите работни места вече е необходима някаква цифрова грамотност, 44 % от европейците не притежават основни умения за работа с цифрови технологии. Планът за действие в областта на цифровото образование, който предлагаме днес, ще помогне на европейците, учебните заведения и образователните системи да се приспособят по-добре към живота и работата в едни все по-цифрови общества“.

 

Новите предложения ще допринесат и за дискусиите в рамките на първата европейска среща на върха по въпросите на образованието, на която комисар Наврачич ще бъде домакин в Брюксел на 25 януари и по време на която ще бъде обсъдена темата „Полагане на основите на европейското пространство за образование: за иновационно, приобщаващо и основано на ценности образование“.

Трите инициативи, предложени от Комисията, са следните:

1. Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот: Като се основава на приетата през 2006 г. Препоръка относно ключовите компетентности, това предложение съдържа важни актуализации, които отразяват бързото развитие на преподаването и ученето от тогава до днес. То има за цел да се подобри усвояването на ключови компетентности от хората от всички възрасти през целия им живот и да се предоставят насоки за държавите членки за начина, по който да бъде постигната тази цел. Специален акцент е поставен върху насърчаването на предприемаческите и ориентираните към иновациите нагласи в стремеж да се отключат личният потенциал, творчеството и инициативността. Освен това Комисията препоръчва мерки за насърчаване на компетентностите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и за мотивиране на повече млади хора да изберат кариера в тези области. Представените днес предложения следва да се разглеждат и като част от отговора на необходимостта от спешно подобряване на европейските образователни системи, за да могат те да се справят с многобройните предизвикателства, изтъкнати в последното проучване на PISA. В по-общ план мерките ще помогнат на държавите членки да подготвят по-добре учащите за променящите се пазари на труда и за активно гражданско участие в по-разнообразните, по-мобилни, по-цифрови и по-глобални общества.

2. План за действие в областта на цифровото образование, в който се очертават начините, по които ЕС може да помогне на хората, учебните заведения и образователните системи да се адаптират по-добре към живота и работата в епоха на бързи цифрови промени чрез:

  • по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене;
  • развиване на цифровите компетентности и умения, необходими за живота и работата в епоха на цифрова трансформация; и
  • подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

Инициативите включват подпомагане на училищата с високоскоростни широколентови връзки, по-широкото използване на нов инструмент за самооценка относно използването на технологиите за преподаване и учене в училищата (SELFIE), както и кампания за информиране на обществеността относно безопасността онлайн, медийната грамотност и киберхигиената.

3. Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването: Тази инициатива предлага начини, по които образованието може да помогне на младите хора да разберат значението на общите ценности, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и да се придържат към тях. То има за цел да се подсили социалното сближаване и да се подпомогне борбата с възхода на популизма, ксенофобията, водещия до разделение национализъм и разпространението на фалшиви новини. С предложението също така се укрепват приобщаващото образование с цел насърчаване на качественото образование за всички ученици, както и европейското измерение на преподаването, за да могат децата да учат и за общото европейско наследство и за европейското многообразие и да разберат добре как функционира ЕС. За да подпомогне постигането на тези цели, Комисията ще предприеме мерки за увеличаване на виртуалния обмен между училищата, по-конкретно чрез успешната мрежа e-Twinning, и за стимулиране на училищната мобилност чрез програмата „Еразъм+“.

За допълнителна информация от източника: Европейската комисия http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_bg.htm