palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Партньорство

Палатата в Благоевград има подписани споразумения за партньорство с Търговско-промишлени палати в Солун, Драма, Серес, Пиерия и Кавала, с Палатата на търговията, индустрията и навигацията – Хихон, Испания, Работната група на икономическите камари по дължината на границите на страните кандидатки за присъединяване към ЕС – АРГЕ 28, Еврорегион „Стримон – Струма“ и др.
На регионално ниво Палатата поддържа добри партньорски отношения с местните органи за самоуправление, държавната администрация, университети и професионални училища, както и с други организации в неправителствения сектор.
Със свои представители Търговско-промишлена палата – Благоевград участва в работата на Областния съвет за развитие, Регионален съвет за тристранно сътрудничество, Регионален съвет за безопасни условия на труд и др.

Споразумения за сътрудничество:

1.Българо-Македонска камара,
2.ЮЗУ „Неофит Рилски“,
3.Стопански факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
4.Филологически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
5.Катедра „Социални дейности“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
6.Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
7.Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
8.Технически колеж към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
9.Община Благоевград,
10.Областна Управа – Благоевград,
11. AUBG – Американски Университет в България,
12.Сдружение на Югозападните Общини,
13.Асоциация на медиаторите в България,
14.AIESEC – студентска организация,
15.СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ПРОГРАМЕН СЪВЕТ – РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД: публично – частно партньорство,
16.РЕКИТС-Читалища,
17.Споразумение и писмо за намерение с Асоциация на Гръцките търговско – промишлени палати,
18. Споразумение с Федерация на професионалистите и занаятчиите – Гърция,
19.УНИВЕРСИТЕТ – ЩИП, БЮРМ,
20.Община Пехчево – БЮРМ,
21.АБС – младежка организация,
22.Училища 4 професионални гимназии
23. Национална федерация на ЦПО на област Тюрингия, Германия и др.

Партньорства по проектна дейност:

С писма за намерение и партньорство и реално подадени съвместни проекти и реализирани инициативи по различните финансови инструменти и програми, ТПП – Благоевград си е партнирала и партнира с над 100 организации от България и цяла Европа.