Е-Платформа за консултиране

Актуална информация

24.06.2015
На 22 юни в Солун се състоя среща на партньорите по проекта.
виж още...

22.06.2015
В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи „Подкрепа за развитие на Поддържащ център“ по дейност 5.4 „Изграждане на Поддържащи центрове“ на ДКД Консултинг ЕООД.
виж още...

15.06.2015
При изпълнение на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ТПП-Благоевград възложи провеждането на Професионални семинари на ЦПО към „Мисев“ЕООД.
виж още...

10.12.2014
SUPPORT CENTER - ПОДДЪРЖАЩ ЦЕНТЪР. Изпратете ни Вашето запитване онлайн или в офиса на ТПП-Благоевград.
виж още...

10.09.2014
С цел разгласяване на проектните дейности пред широката общественост, на 10.IX.2014г. бе проведен Инфо ден в Солун.
виж още...

12.06.2014
Втората работна среща бе проведена в сградата на Съвместният Технически Секретариат (JTS) в Солун.
виж още...

14.03.2014
ТПП-Благоевград участва в Откриваща среща по проект „Скилс Баланскинг“ в град Серес на 14.III.2014г.
виж още...


ДОГОВОР No. B3.31.01

Проектът се съфинансира от ERDF по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013
За проекта

Проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ /„Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”

С АКРОНИМ „Балансиране на Уменията“- “Skills Balancing”

С ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ, No. B3.31.01, финансиран от Европейски фонд на регионално развитие, по Трета покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013.


Кратко описание на проекта:

И в двете страни има ограничен брой работни места, които не се заемат, тъй като кандидатстващите за тях хора не притежават нужното образование. Освен това постоянното осъвременяване на технологиите води и до нуждата от постоянното осъвременяване на уменията на хората. Целевата група на проекта е студенти и завършили, родители и хора между две работи, тъй като именно тези групи най-трудно намират работа и в последствие успяват да се установят трайно на конкретното работно място.

Целите на проекта са да се подобри образователния процес на взаимодействие между формалното и неформалното обучение, развиване на умения в областта на формалното обучение, насърчаване на ефективен достъп до продължаващо професионално обучение за възрастни, служители или кандидати за работа, млади, все още не добре квалифицирани кадри, насърчаване на инициативи, насочени към служители за техния достъп и пребиваване на пазара на труда и подобряване на преносимостта на правата на социална сигурност.

Основните дейности по проекта включват разработване на уеб сайт, организиране на информационни дни, кодиране на законодателството и институционалната рамка, сравнителен анализ и разследване на степента на хармонизация на институционалните рамки, едно изследване, едно проучване, създаване на „Харта на Уменията“ и кръстосана система за сертифициране, организиране на семинари, разработване на електронно ръководство и на мрежа за стратегиите за учене през целия живот, квалификационна рамка и два поддръжащи центъра.

Добавената стойност на проекта включва създаването на центрове за поддръжка, което ще се превърне в компонент, който ще обедини страните под една обща кауза, да привлекат предприемаческия интерес и подобряване на развитието на професионалните умения, насърчаването на нови инвестиции, които ще стимулират местната икономика и развитие и семинари за бенефициентите, които ще ги насърчават да развиват своите умения.


Работни пакети и дейности на проекта:


Проектът се състои от 5 основни пакета от дейности, а именно:

1. Управление и координация,

което включва управление и организация на проекта, изготвяне на отчети за прогреса на проекта, провеждане на 6 работни срещи.


2. Информация и публичност,

което включва разработване на уеб-сайтове, провеждане на информационни дни, публични конференции и изработка и разпространение на различни промо материали.


3. Теоретически контекст на проекта,

което включва проучване на правната и институционална рамка, бенчмаркинг и инвестиции, адаптация на различни инструменти, проучване на сертификационни програми.


4. Процедури за засилване на професионалното образование и обучение,

което включва създаване на „Харта на уменията” за граничната област, създаване на сертификационна система за двете гранични държави, организиране на работни срещи.


5. Промотиране на Стратегия за обучение през целия живот,

което включва развитието на електронен наръчник, трансгранични мрежи на сътрудничество, рамка на квалификации и създаване на центрове за подкрепа.