palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Идентифицране на синергии по проект PEIRA

Настоящият доклад е създаден в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним PEIRA, финансиран с договор № B6.3а.23/13.04.2021 г., съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните-участнички в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014 –2020 г.“.

Синергии