palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проведоха се дейностите по консултиране и обучениe на предприемачи в област Благоевград по проект ПЕЙРА

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград проведе консултации и обучения на предприемачи от област Благоевград.

Предприемачите взеха участие в индивидуални консултации за определяне на цели, визия и стратегии за стартиране/развитие на бизнес, повишаване нивото на  конкурентоспособност и компетентности; планиране на бъдещи стъпки за развитие на бизнес умения.

40 от предприемачите се включиха в обучения за развитие на бизнес умения чрез разработен общ инструментариум за провеждане на обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачи, който ще се прилага от Звената за подпомагане на бизнеса, създадени от проектните партньори от българска и гръцка страна. Общият инструментариум включва 8 тематични модула: Първоначална диагностика на конкурентоспособността; Оперативен мениджмънт; Финанси и счетоводство; Управление на човешките ресурси; Обслужване на клиенти; Продажби, Брандиране; Комуникационен маркетинг и промоция.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на РЦПО към ТПП-Благоевград и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Модул УЧР Модул Продажби