palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект: „Мост за преодоляване на различията“ (TITLE: Bridging the Gap – An AI-enabled versatile skill matching tool to assist the less privileged)

PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                           

TITLE: Bridging the Gap – An AI-enabled versatile skill matching tool to assist the less privileged, PROJECT NUMBER: 2021-1-EL02-KA220-YOU-000028780, Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

                                Акроним „Мост за преодоляване на различията

Изкуствения интелект като универсален инструмент в подкрепа на лицата с несъответстващ  образователен статус към търсенето и затруднен достъп до пазара на труда.

Цели и очаквани резултати в резюме:

  • Изграждане и функциониране на система за професионално образование и обучение;
  • Задоволяване на потребностите на пазара на труда от квалифицирана конкурентоспособна работна сила;
  • Достъп до възможности за учене през целия живот;
  • Информиране и консултиране на хората относно пазара на труда;
  • Представяне на интересите на ученето през целия живот, професионалното образование и квалификация пред държавни, регионални и местни власти;
  • Стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата в икономически слабите региони
  • Подобряване на маркетинговата и рекламната дейност на своите членове;
  • Участие в национални и международни проекти и програми обучение;
  • Осигуряване на достъп до различни платформи за търсене и предлагане на работа и обучение от различен тип – от ключови компетенции до висше образование за различни възрастови групи и области на интереси на местно и международно равнище;