palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

СЕМИНАР „ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ“, ПРОЕКТ PEIRA

На 19.09.2022 се проведе семинар на тема „Източници на финансиране“ по проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, с акроним „PEIRA“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.23/13.04.21 Източници на финансиране.