palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Електронен наръчник „Предимства и условия за заетост и социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“

В рамките на проект: ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения „Нови умения и социално включване „, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.082-0003-C01, беше разработен електронен наръчник „Предимства и условия за заетост и социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Е-наръчник