palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Приключва изпълнението на проект „Управление на междукултурните продажби, обучение“ (Project: S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning)

Проект „Управление на междукултурните продажби, обучение“ (Project:  S.M.I.Le Sale Management, Inter-culture, Learning)

 

Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите? (Achievements so far)

 

ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И

СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

 

 • Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори;
 • Анализ на резултатите и изводи за нуждата от създаването на новия профил;
 • Определяне на допълнителните компетенции и умения, необходими за оформяне на новият профил „АГЕНТ ПО МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРОДАЖБИ“ ;
 • Работа с фокус групите – фирми, студенти, преподаватели и др.
 • Създаване на отворена обучителна платформа; Развлекателно видео с ключови думи – препратка към съответен обучителен модул. STORYTELLING методика;
 • Провеждане на пилотно обучение с минимум 10 български студенти. Интервюта с представители на реалния бизнес
 • Обучение за създаване на развлекателен обучителен филм и създаване на демонстрационно видео от студентите ;
 • Представяне на новият обучителен профил пред целевите групи с постигане на устойчивост на резултатите;

 

Експерти – консултанти по проекта: Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова; г-н Николай Куколев – преподавател по История и Свят и личност, Магистър по финанси; г-жа Цоня Кръстева –  виден общественик, собственик на фирми, Председател на Сдружение, Бивш Зав. Връзки с обществеността на Регионален Театър „Никола Вапцаров“, Благоевград и др.

За повече информация: на долупосочените контакти!

 

 

Кратко представяне на Учебната програма! Професионален профил  „Агент  – междукултурни продажби“

        (Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent” Training and education curriculum)

Предложения за учебно съдържание и компетенции от страна на партньорите:

 • Управление на бизнес преговори
 • Международен маркетинг – основни и специфични аспекти
 • Междукултурна компетентност – социални аспекти и комуникация
 • Планиране на продажбите

 

Общи компетенции:

– Възможност за привличане на потенциални клиенти

– Внедряване на процеса на продажби с новопридобитите знания и умения

– Продажба на промишлени продукти

– Изготвяне на отчети, анализи и прогнози относно продажбите

Специфични компетенции:

 • Планиране на продажбите на международно ровнище
 • Управление на бизнес преговори (Management)
 • Прогнози за обработка на данни и продажби (Processing)
 • Международен маркетинг – Основни и специфични аспекти
 • Междукултурна компетентност

 

(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent”

Training and education curriculum proposed:

Business negotiation management

International marketing – Basic and specific aspects

Intercultural competence – social aspects and communication

Planning sales actions

General competencies

 • Being able to intercept potential customers
 • Implementation of sales process
 • Selling industry products
 • Preparation of reports, analyzes and forecasts regarding sales

 

Specific competencies

 • Planning sales actions
 • Business negotiation management
 • Data processing and sales projections
 • International marketing – Basic and specific aspects
 • Intercultural competence )

Полезни връзки и контакти:

Търговско – промишлена палата – Благоевград (Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad),

Ул. Тодор Александров №23, ет.6, 2700 Благоевград

e-mail: palata_bl@abv.bg, koukoleva@hotmail.com

Tel: +359 73 885017

За информация относно обучителната платформа:

https://erudire.it/report/insights/insights.php?modelid=5&contextid=116