palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Информационна кампания по проект„Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността. Целта на дейността по този проект е провеждането на добре структурирани и фокусирани информационни кампании сред работодателите и обществото за разкриване възможностите на хората с увреждания и засилване на социалната отговорност.

Информационната кампания се базира на резултатите от проведено анкетиране сред 50 фирми с цел отчитане на тяхното мнение и нужди.Тази конкретна информационна кампания ще засегне информация, касаеща планиране и финансова устойчивост на социалното предприятие.

финансова устойчивост на соц.предприятие