palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Информационен бюлетин по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“

Информационният бюлетин касае провеждането на последната среща с представители на бизнеса и провеждането на Форум „Социални услуги за приобщаващо общество и заетост“, организирани по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Информационен бюлетин3