palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Информационен бюлетин по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“

На 13.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше проведена първата среща с представители на бизнеса- общество, работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Информационен бюлетин