palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Нормативна уредба на социалното предприемачество

Търговско-промишлена палата- Благоевград е партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността. Целта на дейността по този проект е провеждането на добре структурирани и фокусирани информационни кампании сред работодателите и обществото за разкриване възможностите на хората с увреждания и засилване на социалната отговорност.

Информационната кампания се базира на резултатите от проведено анкетиране сред 50 фирми с цел отчитане на тяхното мнение и нужди.Тази конкретна информационна кампания ще засегне информация, свързана с нормативните документи, касаещи социалното предприемачество.

 

Настоящият документ представя преглед на водещите стратегически документи, които имат значение за развитие на подкрепяща среда за функционирането на социалните предприятия  в  България.  В  тях  може  да  бъдат  открити  редица  мерки  и  перспективи  за програми, които  могат да  послужат  за  «пътна карта» на  една успешна политика, която да създаде реални и устойчиви условия за насърчаване на социалното предприемачество в България.Нормативни документи-социално предпприемачество

 

 


–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документът е изготвен от ТПП-Благоевград и по никакъв начин не отразява възгледите на ЕС, ЕСФ или на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.