palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Започват информационни кампании за работодателите в сферата на социалното предприемачество и социалната икономика

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Тези информационни кампании целят да допринесат за повече разбиране сред работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността. Целта на дейността по този проект е провеждането на добре структурирани и фокусирани информационни кампании сред работодателите и обществото за разкриване възможностите на хората с увреждания и засилване на социалната отговорност.

 

Doc1Doc2

 

Информационната кампания се базира на резултатите от проведено анкетиране сред 50 фирми с цел отчитане на тяхното мнение и нужди. След анализиране на резултатите от анкетите, информационните кампании ще се фокусират върху следните теми: 1. Нормативните документи в сферата на социалното предприемачество; 2. Генериране и оценка на идеи за социално предприемачество; 3. Маркетинг на социалните предприятия;4. Управление на човешките ресурси в социалните предприятия;5. Планиране и финансова устойчивост на социални предприятия. Информационните кампании и документи ще бъдат изпращани по електронната поща на заинтересованите страни, ще бъдат споделяни в социалните медии и сайта на ТПП-Благоевград.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документът е изготвен от ТПП-Благоевград и по никакъв начин не отразява възгледите на ЕС, ЕСФ или на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.