palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

Проект „Осигуряване на услуги за социално включване“

Търговско-промишлена палата-Благоевград е партньор по проект с договор за Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.032-0068-CO1 и наименование „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост -Мост за включване“ по процедура „Социално включване в общността“  BG05M9OP001-2.032 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Проектът се фокусира върху предоставяне на интегриран модел на социални услуги за осигуряване на подкрепящо обучение, консултиране и заетост. Целевата група, която ще бъде най-силно засегната от резултатите от този проект, включва хора с увреждания и техните семейства. Планиран общ брой участници (преки бенефициенти)- 20. Дейностите по проекта включват: Предоставяне на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лицата от целевата група; обучения за придобиване на ключови компетентности; подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост; инициативи за информиране и информационни кампании за работодатели и обществото за възможностите на хората с увреждания. Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца.