palata_bl@abv.bg; office@cci-bl.org +359 73 885 017

За нас

Търговско-промишлената палата в Благоевград е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, което осъществява своята основна дейност в съответствие с нормативните актове и клаузите, записани в нейния устав. Създадена е през 1992 година с решение №… на Окръжен съд Благоевград.

Палатата:

  • подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове;
  • участва като работодателска организация в тристранното сътрудничество, при спазване на нормативните условия, както и в други държавно-обществени, или обществени органи и организации, където представя на компетентните държавни и общински административни органи съгласувано мнение на своите членове по обсъждани нормативни актове и решения за стопанска дейност;
  • установява договорни връзки между фирми от региона на Благоевградска област с потенциални техни чуждестранни партньори от Гърция, Македония, Албания, Черна гора и др;
  • популяризира в чужбина възможностите на българските фирми за участие в международното разделение на труда;
  • организира центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове;
  • консултира маркетинговата, рекламната и други дейности на фирмените си членове. При изпълнение на своите задачи Палатата взаимодейства с компетентните държавни органи и организации;
  • работи за създаването на свои общински структури /бизнес представителства/ в общините от територията на областта;

Благоевградската търговско-промишлена палата, като част от структурата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ е пълноценно вписана в системата на търговските палати в ЕС.